การประกาศ

เอกสารสำหรับสื่อมวลชน

SCARZ เอาชนะคแู่ ขง่ ระดบั ภมู ภิ าคไดส้ าเร็จและครองแชมป์ ROG MASTERS APAC 2022

ไทเปไตห้วนั25ตุลาคม2022—ทา่มกลางสถานทแ่ีขง่ขันทมี่ผีชู้มยนืลนุ้อยมู่ากมายในงานThailandGameShow 2022 ทมี Scarz จาก ญปี่ ่ นุ เอาชนะทมี Gaimin Gladiators 2-1 ทาใหค้วา้ตาแหน่งแชมป์และไดร้ับสว่นแบง่เงนิรางวัลสงูสดุมูลคา่ 40,000ดอลลารส์หรัฐกลายเป็นแชมป์เป้ียนROG Masters Asia Pacific 2022เอกสารสำหรับสื่อมวลชน

ทมี RAINBOW 6 ระดบั ช้ันนําในเอเชียแปซิฟิกเข้ําชิงเกยี รติยศกนั ในงําน ROG MASTERS APAC 2022