รางวัล

SEA


อันดับหนึ่ง

USD 2,000

อันดับสอง

USD 1,500

อันดับสาม

USD 1,000

อันดับสี่

USD 1,000

เงินรางวัลทั้งหมดสำหรับ SEA

USD 5,500

SA


อันดับหนึ่ง

USD 2,000

อันดับสอง

USD 1,500

อันดับสาม

USD 1,000

อันดับสี่

USD 1,000

เงินรางวัลทั้งหมดสำหรับ SA

USD 5,500

JAPAN


อันดับหนึ่ง

USD 2,000

อันดับสอง

USD 1,500

อันดับสาม

USD 1,000

อันดับสี่

USD 1,000

เงินรางวัลทั้งหมดสำหรับญี่ปุ่น

USD 5,500

KOREA


อันดับหนึ่ง

USD 2,000

อันดับสอง

USD 1,500

อันดับสาม

USD 1,000

อันดับสี่

USD 1,000

เงินรางวัลทั้งหมดสำหรับเกาหลี

USD 5,500

APAC GRAND FINALS


อันดับหนึ่ง

USD 8,000

อันดับสอง

USD 5,000

อันดับสาม

USD 3,000

อันดับสี่

USD 2,000

เงินรางวัลทั้งหมดสำหรับ APAC

USD 18,000